Kalash Shape Wedding Akshada

  • Disposable 200ml Bowl